BIST100 102715.01
0.5728% 585.0199
EURO 5.96445
-0.1272% -0.0076
DOLAR 5.27905
0.036% 0.0019
ALTIN 1321.015
0.6315% 8.29
BIST050 100064.27
0.5849% 581.91
BIST030 129612.03
0.6415% 826.2599
HALK SIGORTA Beklenti Anketi
%49 %51

HALK SIGORTA A.S.

VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR: 1.165.344.044
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR: 824.724.705
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar: 711.469.890
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları: 113.254.815
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR: 111.298.992
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar: 4.395
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar: 105.321.610
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar: 5.972.987
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR: 154.516.607
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar: 161.332.980
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar: 29.783.725
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR: 13.893
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar: 13.893
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar: 558.109
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI: 79.919.908
Ertelenmiş Üretim Giderleri: 78.958.892
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları: 116.780
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler: 844.236
DİĞER CARİ VARLIKLAR: 31.796
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları
Personele Verilen Avanslar
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar: 31.796
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR: 793.847
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar: 793.847
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR: 220.125
Bağlı Menkul Kıymetler: 220.125
İştirakler
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR: 1.944.060
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: 937.070
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
Makine Ve Teçhizatlar: 225.004
Demirbaş Ve Tesisatlar: 6.241.057
Motorlu Taşıtlar: 11.550
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil): 872.989
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR: 3.163.042
Haklar
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar: 13.352.016
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR: 8.110.634
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları: 8.110.634
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI: 14.231.708
TOPLAM VARLIKLAR: 1.179.575.752
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR: 41.594.118
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar: 41.593.977
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar: 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR: 1.601.411
Ortaklara Borçlar: 1.562.084
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar: 39.327
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR: 46.868.794
Alınan Depozito ve Teminatlar: 1.034.605
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar: 19.232.438
Diğer Çeşitli Borçlar: 26.601.751
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI: 834.529.214
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net: 386.685.120
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net: 6.060.931
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net: 441.783.163
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI: 12.458.492
Ödenecek Vergi Ve Fonlar: 11.406.536
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri: 847.600
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları: 18.982.461
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR: 953.447
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı: 953.447
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI: 17.494.508
Ertelenmiş Üretim Gelirleri: 15.088.535
Gider Tahahkkukları: 2.405.973
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI: 955.499.984
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI: 10.105.049
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net: 10.105.049
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI: 3.706.529
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları: 3.706.529
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR: 3.086.938
Kıdem Tazminatı Karşılığı: 3.086.938
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI: 16.898.516
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE: 129.000.000
(Nominal) Sermaye: 129.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ: 95.152
Hisse Senedi İhraç Primleri: 95.152
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
KAR YEDEKLERİ: 17.287.423
Yasal Yedekler: 10.612.987
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler: 267.113
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi: 2.466
Diğer Kar Yedekleri: 6.404.857
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI: 38.792.887
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Net Dönem Karı/Zararı: 22.001.790
Dönem Net Karı: 22.001.790
Dönem Net Zararı (-)
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI: 207.177.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE: 1.179.575.752
Kredi Bilgileri
Kredi Türü:
Kredi Tutarı:
Vade:
En Çok Değişenler
  • Artan
  • Azalan
En Çok İşlem Görenler